Privacyverklaring

Onze stichting hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onze stichting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privay verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens in deze link.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS:

Uw persoonsgegevens worden door onze Stichting verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om na donatie en/of giften voor de juiste fiscale afhandeling te kunnen zorgdragen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Adres gegevens;
  • Bankrekeningnummer;
  • E-mailadres.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij dragen zelf voor de verzorging van onze financiële administratie. Hier is geen externe partij bij betrokken. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

BEWAARTERMIJN

Onze Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Het bestuur van onze Stichting die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Ons bestuur is volledig op de hoogte over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

COOKIES

Op onze website houden we algemene bezoekgegevens via cookies bij. De Stichting gebruikt deze (geanonimiseerde) informatie bij om de werking vand e website te verbeteren. ronder Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De cookies zijn te onderscheiden in:

 • Functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt.
 • Analytische cookies:  hiermee krijgen we als stichting meer inzicht in het surfgedrag van onze bezoekers en welke informatie veel wordt gelezen. De gegevens die we als stichting hieruit krijgen, gebruiken we om verbeteringen door te voeren op de website.
 • Embed cookies: deze worden gebruikt voor embeds van bijvoorbeeld YouTube video’s, die wij gebruiken om bijvoorbeeld een bericht te ondersteunen met een video.

GOOGLE

Onze stichting maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees hier het privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. Daarnaast worden rapporten over de website aan ons verstrekt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.